policy

นโยบาย (Policy) www.puechkaset.com

นโยบายด้านเนื้อหา
1. เนื้อหา หมายถึง ข้อความที่เป็นอักษร และไฟล์ภาพ ที่ปรากฏบนบทความ และในส่วนต่างๆบนหน้าเว็บ www.puechkaset.com
2. เนื้อหาเว็บ นำเสนอสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านพืชเกษตรเป็นหลัก อาทิ พืชไร่ พืชสวน พืชผักสวนครัว ไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสาระที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ
3. เนื้อหาบทความของเว็บไซต์ถูกรวบรวม วิเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่ โดยไม่ทำการคัดลอกจากบทความอื่น เพื่อให้มีสาระความรู้ที่ครอบคลุมในประเด็นทุกด้าน
4. เนื้อหาที่เผยแพร่อาจอ้างถึงชื่อผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นโยบายการใช้งานเว็บไซด์
1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อความที่เป็นอักษร และไฟล์ภาพที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เรียกว่า ?เนื้อหา? ได้โดยทางเว็บไซต์มิได้ปิดกั้น
2. เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ใช้ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บที่ผิดต่อกฏหาย ศีลธรรมอันดีงาม แต่อาจได้รับข้อยกเว้นในกรณีที่มีการขออนุญาต และได้รับการอนุญาตจาก?www.puechkaset.com
3. การเผยแพร่ที่มีการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงมายัง?www.puechkaset.com ทางเว็บไซต์สนับสนุนเฉพาะกรณีการสร้างลิ้งค์ในเว็บที่ไม่ผิดกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
4. ผู้ใช้ควรพิจารณาข้อมูลที่นำเสนอให้ถี่ถ้วน ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และไม่มีผลกระทบทางด้านลบต่อผู้นำไปประยุกต์ใช้
5. หากมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม คำแนะนำ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลล์ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นความลับโดยไม่เผยแพร่หรือกระทำการใดๆอันจะเกิดความเสียหายแก่ข้อมูลหรือผู้ใช้งาน