เกี่ยวกับเรา

www.puechkaset.com

1. ความเป็นมา
การเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญหลักของประเทศไทย ทั้งสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะอาชีพการเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชต่างๆ อาทิ ข้าว พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการปลูกพืชต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพ และผลผลิตให้มากขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค และต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยการทำการเกษตรในปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรู้ และเทคโนโลยีเข้าช่วยในการพัฒนา โดยความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรมีการเผยแพร่ให้เกษตรกร และผู้สนใจได้เข้าถึงได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทที่ไม่สะดวก และลำบากต่อการหาซื้อตำราต่างๆมาอ่าน

ดังนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทางด้านการปลูกพืชชนิดต่างๆไว้สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสำหรับการพัฒนาอาชีพการปลูกพืชให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจต่างๆได้เข้าถึงได้ง่าย

2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของการเผยแพร่เนื้อหา แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
– เกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดต่างๆ
– นักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา
– บุคคลทั่วไปผู้สนใจเกี่ยวกับการปลูกพืช

3. การรวบรวมองค์ความรู้? เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆ ดังนี้
สาระชาวเกษตร เกี่ยวข้องกับสาระความรู้ทั่วไปของการเกษตร และพืชเกษตรเป็นหลัก

ข้าว และพืชไร่ เกี่ยวข้องกับพืชที่มีลักษณะการปลูกในพื้นที่มาก ต้องการน้ำน้อย อาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล (ยกเว้นข้าว) และไม้ต้องอาศัยการจัดการที่ยุ่งยาก

ผัก และสมุนไพร เกี่ยวข้องกับพืชในกลุ่มของพืชผัก และสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับเป็นอาหาร และประโยชน์ในด้านสมุนไพร

พืชสวน และผลไม้ เกี่ยวข้องกับกลุ่มพืชที่มีลักษณะปลูกในพื้นที่ไม่มากหากเปรียบเทียบกับพืชไร่ ต้องการการจัดการอย่างดี มักเป็นกลุ่มพืชที่ให้ราก หัว ใบ ดอก และผล สำหรับรับประทานเป็นหลัก

ไม้ดอก ไม้ประดับ เกี่ยวข้องกับกลุ่มพืชที่ปลูกเพื่อจุดประสงค์ในด้านความสวยงาม ความเป็นสิริมงคล มักเป็นกลุ่มพืชมีลำต้น ใบ และดอกที่สวยงามหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ และหายาก

ไม้เศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับกลุ่มไม้ยืนต้นที่ปลูกเพื่อนำส่วนลำต้น ส่วนเนื้อไม้ มาใช้ประโยชน์เป็นหลัก

โรค และศัตรูพืช เกี่ยวข้องกับโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่มีผลต่อการปลูกพืชเกษตรในกลุ่มต่างๆ

ผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวข้องกับการแปรรูป และการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางพืชเกษตร

พืชเกษตรบางชนิดอาจจำแนกอยู่ได้หลายหมวดหมู่ การจำแนกพืชแต่ละชนิดให้อยู่ในหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกันนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ใช้แนวทางการพิจารณาลักษณะการนำมาใช้ประโยชน์จำเพาะ และลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแนวทางหลัก

4. การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
ข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นในด้านต่างๆ ท่านสามารถสอบถามหรือส่งสิ่งเหล่านั้นได้ที่

อีเมล์ unchalee.h@hotmail.com