ดอกใบต่างเหรียญ

ใบใบต่างเหรียญ
ใบต่างเหรียญที่โล่ง