แมลงติดเชื้อราบิวเบอร์เรีย

หัวเชื้อราเบอร์บิวเรีย
เพลี้ยติดเชื้อราบิวเบอร์เรีย