เล็บครุฑเกล็ดปลากะโห้

ดอกเล็บครุฑทอดมัน
การเสียบยอด