เพลี้ยติดเชื้อราบิวเบอร์เรีย

แมลงติดเชื้อราบิวเบอร์เรีย
เชื้อบิวเบอร์เรียแบอาศัยลม