ต้นเท้ายายม่อม-เขียว

แป้งเท้ายายม่อม
ต้นเท้ายายม่อม-ม่วง