เชื้อบิวเบอร์เรียแบอาศัยลม

เพลี้ยติดเชื้อราบิวเบอร์เรีย
ต้นประดู่