ใบหญ้าหวายข้อ

การเก็บเกี่ยวหญ้าหวายข้อ
หญ้าหวายข้อเลี้ยงวัว