หญ้าหวายข้อเลี้ยงวัว

ใบหญ้าหวายข้อ
ลำต้นหญ้าหวายข้อ