ดอกหย้าหวายข้อ

ดอกหญ้าหวาย
การเก็บเกี่ยวหญ้าหวายข้อ