การเก็บเกี่ยวหญ้าหวายข้อ

ดอกหย้าหวายข้อ
ใบหญ้าหวายข้อ