ลิ้นมังกรขอบเหลืองใบสั้น

ลิ้นมังกร
ลิ้นมังกรใบกลม