ผีเสื้อข้าวสารระยะดักแด้

ผีเสื้อข้าวสาร
ผีเสื้อข้าวสารระยะหนอน