ทำไมน้ำหมักเข้มข้นถึงช่วยการแตกราก แตกหน่อของท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้

ทำไมน้ำหมักเข้มข้นถึงช่วยการแตกราก แตกหน่อของท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้

การสร้างราก การขยายราก และการสร้างยอดอ่อนของพืช หากได้รับฮอร์โมนพืช โดยเฉพาะออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอร์เรลลินที่พอเพียงพอก็จะช่วยให้การแตกราก ขยายราก และการแตกหน่อได้ดียิ่งขึ้น

จากเอกสารเผยแพร่ของสำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (สนท.010008-2550) พบว่า ในน้ำหมักชีวภาพจากผัก และผลไม้จะมีฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลินสูงถึง 360.60 มก./ลิตร ไซโตไคนินสูงถึง 25.60 มก./ลิตร ส่วนออกซินมีสูงถึง 48.04 มก./ลิตร

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ศึกษาการใช้น้ำหมักชีวภาพเพิ่มการเจริญเติบโตของรากมันสำปะหลัง พบว่า การใช้น้ำหมักชีวภาพจากโครงไก่สดแช่ท่อนมันสำปะหลังก่อนปลูก ทำให้มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 มีความยาวรากสูงสุด คือ 29.97 เซนติเมตร และน้ำหนักสดรากสูงสุด คือ 8.40 กรัมต่อต้น ตามลิ้งค์ https://dspace.tarr.arda.or.th/handle/6622815955/17532

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ คณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ได้ทดสอบน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆในการเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ พบว่า เมล็ดงอกเร็วขึ้น 20-30% และรากยาวกว่าต้นกล้าที่ไม่ได้แช่น้ำหมักชีวภาพ ตามลิ้งค์
https://www.thairath.co.th/content/635192

ฮอร์โมนพืชเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหมักวัตถุดิบอินทรีย์สารเท่านั้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักอินทรีย์วัตถุ กล่าวได้ว่า อาจไม่พบฮอร์โมนพืชเหล่านี้เลย