ดอกถั่วพูฝักสีเขียว

ถั่วพูสีม่วง
ดอกถั่วพูฝักสีม่วง