ชนิดรากมันสำปะหลัง

รากมันสำปะหลังจะเริ่มแทงออกบริเวณขอบรอยตัดท่อนพันธุ์ในส่วนที่ปักลงดิน หรือ แทงออกบริเวณรอยแผลด้านบนของขอบรอยตัดที่ปักลงดิน ใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน เริ่มแทงออก

ชนิดรากมันสำปะหลัง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ รากหาอาหาร และรากหัว โดยในระยะแรกจะทำหน้าที่เป็นรากหาอาหารทุกราก หลังจากนั้น รากบางส่วนจะพัฒนาเป็นรากหัว