ระยะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ต้นข้าวโพดฝักอ่อน
ข้าวโพดฝักอ่อนห่อถุง