ข้าวโพดฝักอ่อนห่อถุง

ระยะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
SONY DSC