แปลงข้าวเหนียวดำ

กล้าข้าวเหนียวดำ
แปลงข้าวเหนียวดำ