ข้าวบาร์เลย์ต้ม

เมล็ดข้าวบาร์เลย์
แปลงข้าวบาร์เลย์