เกี่ยวกับเรา

www.puechkaset.com

ความเป็นมา

การเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญหลักของประเทศไทย ทั้งสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะอาชีพการเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชต่างๆ อาทิ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการปลูกพืชต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพ และผลผลิตให้มากขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค และต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยการทำการเกษตรในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยความรู้ และเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่า ซึ่งความรู้ และเทคโนโลยีเหล่านี้ มีความจำเป็นที่เกษตรต้องเข้าถึงได้ และข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช ทั้งที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ และประสบประการณ์ตรงของผู้แดแลเว็บไซต์เอง เพื่อที่จะนำเสนอ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

นอกจากนั้น ทางเว็บไซต์ยังได้ผลิต และพัฒนาผลิตน้ำหมักชีวภาพเข้มข้น ด้วยเทคนิคการหมักแบบพิเศษนานมากกว่า 1 เดือน ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิผลอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ไม่ได้ใช้ รวมถึงมีความคุ้มค่า ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค

ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผลิตน้ำหมักชีวภาพเข้มข้น

ธวัชชัย ศรีภักดี

การศึกษา และการทำงาน

⇒ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ เอกอาหารสัตว์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
⇒ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
⇒ ด้วยชีวิตพื้นฐานจากชาวไร่ชาวนา จึงผ่านการทำเกษตรมาตั้งแต่เด็ก จนถึง เรียนจบการศึกษา
⇒ ประสบการณ์ทำงาน มีทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการ รวมถึงติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรัฐ

รายละเอียดสินค้า : https://puechkaset.com/shop/
ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/puechkaset/

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
ข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นในด้านต่างๆ ท่านสามารถสอบถามได้ที่

ผ่าน Line

– ค้นหาเบอร์โทร : 0944902121
– ค้นหา Line ID : puechkaset

โทรศัพท์ และSMS

เบอร์โทร 094-4902121 ตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมลล์

อีเมลล์ : unchaleeklong@gmail.com